Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

Carers Wales Comment: Change to include carers with an underlying entitlement to Carers Allowance into Welsh Government Wales Fuel Support Scheme

21 September 2022

Carers Wales is delighted to see this move from the Welsh Government to include all carers with the underlying entitlement to Carers Allowance, as part of the Wales Fuel Support Scheme this winter.

Carers Allowance, the lowest UK benefit of its kind, is particularly restrictive in its claim criteria. People who receive the state pension or other overlapping benefits, many who claim Universal Credit and those who are students all miss out despite their caring role fitting the conditions of care provision attached to the benefit.

Whist we wait to see the detail of this decision, the change of emphasis by the Welsh Government to include those with the underlying entitlement means thousands more carers in Wales will be able to access the one-off £200 payment. It also underlines the need to support carers who are not identified by receiving Carers Allowance, but still need critical support due to the excess costs of caring for someone, thought to be over £1000 per year before the cost-of-living crisis.

Carers Wales would like to thank Jayne Bryant MS for raising this issue with the Welsh Government.

Claire Morgan, Carers Wales Director

“Huge numbers of carers feel their caring role is invalidated by their inability to receive carers allowance, as they miss out on recognition and financial benefits despite providing unpaid care for tens of hours each week. The over-prescriptive criteria for carers allowance leaves many carers in severe financial distress.

This makes Welsh Government decision to recognise carers who hold the underlying entitlement particularly important.

Carers Wales will continue to push for the underlying entitlement to carers allowance to be included in all carer benefits moving forward and will persist in working alongside political, health and social care decision makers to find more ways to support more unrecognised carers.”

You can find the letter from Jane Hutt MS, Minister for Social Justice to Jayne Bryant MS here: https://twitter.com/JBryantWales/status/1572234508845588482?s=20&t=d6FevIG_hCAGmAIKp15BpA

You can find out more about the Wales Fuel Support Scheme here: https://gov.wales/wales-fuel-support-scheme-2022-2023


Sylw Gofalwyr Cymru: Newid i gynnwys gofalwyr sydd â hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwyr yng Nghynllun Cymorth Tanwydd Cymru Llywodraeth Cymru

Mae Gofalwyr Cymru yn falch iawn o weld y symudiad hwn gan Lywodraeth Cymru i gynnwys yr holl ofalwyr sydd â’r hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwr, fel rhan o Gynllun Cymorth Tanwydd Cymru y gaeaf hwn.

Mae Lwfans Gofalwr, y budd-dal isaf o'i fath yn y DU, yn arbennig o gyfyngol o ran ei feini prawf hawlio. Mae pobl sy’n derbyn pensiwn y wladwriaeth neu fudd-daliadau eraill sy’n gorgyffwrdd, llawer sy’n hawlio Credyd Cynhwysol a’r rhai sy’n fyfyrwyr i gyd yn colli allan er bod eu rôl ofalu yn cyd-fynd â’r amodau darpariaeth gofal sy’n gysylltiedig â’r budd-dal.

Wrth inni aros i weld manylion y penderfyniad hwn, mae’r newid pwyslais gan Lywodraeth Cymru i gynnwys y rhai sydd â’r hawl sylfaenol yn golygu y bydd miloedd yn fwy o ofalwyr yng Nghymru yn gallu cael y taliad untro o £200. Mae hefyd yn tanlinellu’r angen i gefnogi gofalwyr nad ydynt yn cael eu hadnabod fel rhai sy’n derbyn Lwfans Gofalwr, ond sydd angen cymorth critigol o hyd oherwydd costau gormodol gofalu am rywun, y credir ei fod dros £1000 y flwyddyn cyn yr argyfwng costau byw.

Hoffai Gofalwyr Cymru ddiolch i Jayne Bryant AS am godi’r mater hwn gyda Llywodraeth Cymru.

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Gofalwyr Cymru

“Mae niferoedd enfawr o ofalwyr yn teimlo bod eu rôl ofalu yn cael ei annilysu gan eu anallu i dderbyn lwfans gofalwyr, gan eu bod yn colli allan ar gydnabyddiaeth a buddion ariannol er gwaethaf darparu gofal di-dâl am ddegau o oriau bob wythnos. Mae’r meini prawf gor-ragnodol ar gyfer lwfans gofalwyr yn gadael llawer o ofalwyr mewn trallod ariannol difrifol.

Mae hyn yn gwneud penderfyniad Llywodraeth Cymru i gydnabod gofalwyr sydd â’r hawl sylfaenol yn arbennig o bwysig.

Bydd Gofalwyr Cymru yn parhau i wthio am gynnwys yr hawl sylfaenol i lwfans gofalwr ym mhob budd-dal gofalwr wrth symud ymlaen a bydd yn parhau i weithio ochr yn ochr â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau gwleidyddol, iechyd a gofal cymdeithasol i ddod o hyd i fwy o ffyrdd o gefnogi mwy o ofalwyr nad ydynt yn cael eu cydnabod.”

Gallwch ddod o hyd i’r llythyr gan Jane Hutt AS, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol at Jayne Bryant AS yma: https://twitter.com/JBryantWales/status/1572234508845588482?s=20&t=d6FevIG_hCAGmAIKp15BpA

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Cymorth Tanwydd Cymru yma: https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-tanwydd-cymru-2022-2023

Back to top