Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

New policy briefing explains unpaid carers are particularly vulnerable to financial and health impacts of cost-of-living crisis

04 October 2022

A new briefing published today by Carers Wales establishes that unpaid carers in Wales are particularly exposed to the cost-of-living crisis because of the additional costs of caring that pile on top of the costs being experienced by most people. Carers often face higher energy bills and transport costs, can have to pay for treatments for the people they look after and many struggle to balance caring with employment, reducing their income.

“Because of caring I cannot see any way of improving my income. I am also exhausted most of the time.”-Carer in Wales

Amid a growing body of evidence that financial pressures negatively impact on health, Carers Wales is increasingly concerned that the present crisis will lead to a deterioration of the mental and physical health of carers, already exhausted by having to care for longer during the pandemic, potentially risking their ability to provide care which saves Wales billions of pounds every year.

“I am only just breaking even, with the ongoing increases in cost for most things it won't be long before I am in debt and the risks that come from that. I cannot work due to my caring responsibilities so there is no way out.”-Carer in Wales

The briefing further analyses the cost-of-living financial support announced so far in 2022 from the perspective of carers, and makes recommendations for policy makers to reinforce the finances and health of carers in Wales. These include that the Welsh Government must recognise carers as an at-risk, priority group in future anti-poverty policy making, that local authorities must expand local hardship funds and that the UK Government must ensure more carers are able to claim Carer’s Allowance.

POLICY BRIEFING: The cost-of-living crisis for unpaid carers in Wales can be read in full here. The Carers Wales policy team would be happy to discuss this publication and our work in this area.


Mae papur briffio newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Gofalwyr Cymru yn sefydlu bod gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn arbennig o agored i’r argyfwng costau byw oherwydd y costau ychwanegol o ofalu sy’n pentyrru ar ben y costau a brofir gan y rhan fwyaf o bobl. Mae gofalwyr yn aml yn wynebu biliau ynni uwch a chostau cludiant, gallant orfod talu am driniaethau ar gyfer y bobl y maent yn gofalu amdanynt ac mae llawer yn cael trafferth cydbwyso gofalu â chyflogaeth, gan leihau eu hincwm.

“Oherwydd gofalu ni allaf weld unrhyw ffordd o wella fy incwm. Rwyf hefyd wedi blino'n lân y rhan fwyaf o'r amser.” - Gofalwr yng Nghymru

Ynghanol corff cynyddol o dystiolaeth sy’n dangos bod pwysau ariannol yn effeithio’n negyddol ar iechyd, mae Gofalwyr Cymru yn pryderu fwyfwy y bydd yr argyfwng presennol yn arwain at ddirywiad yn iechyd meddwl a chorfforol gofalwyr, sydd eisoes wedi blino’n lân ar ôl gorfod gofalu am gyfnod hwy yn ystod y pandemig, o bosibl. gan beryglu eu gallu i ddarparu gofal sy’n arbed biliynau o bunnoedd i Gymru bob blwyddyn.

“Dim ond yn adennill costau rydw i, gyda’r cynnydd parhaus mewn costau ar gyfer y rhan fwyaf o bethau, ni fydd yn hir cyn y byddaf mewn dyled a’r risgiau sy’n deillio o hynny. Ni allaf weithio oherwydd fy nghyfrifoldebau gofalu felly does dim ffordd allan.” - Gofalwr yng Nghymru

Mae’r papur briffio’n dadansoddi ymhellach y cymorth ariannol costau byw a gyhoeddwyd hyd yn hyn yn 2022 o safbwynt gofalwyr, ac yn gwneud argymhellion i lunwyr polisi i atgyfnerthu cyllid ac iechyd gofalwyr yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru gydnabod gofalwyr fel grŵp sy’n wynebu risg, sy’n flaenoriaeth wrth lunio polisïau gwrthdlodi yn y dyfodol, bod yn rhaid i awdurdodau lleol ehangu cronfeydd caledi lleol a bod yn rhaid i Lywodraeth y DU sicrhau bod mwy o ofalwyr yn gallu hawlio Lwfans Gofalwr.

BRIFFIO POLISI: Gellir darllen yr argyfwng costau byw ar gyfer gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn llawn yma. Byddai tîm polisi Gofalwyr Cymru yn hapus i drafod y cyhoeddiad hwn a’n gwaith yn y maes hwn.

Back to top