Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

Wythnos Gofalwyr 2022: pwysau cynyddol ar ofalwyr di-dâl wrth i gefnogaeth y cyhoedd yng Nghymru am fwy o gymorth dyfu

07 June 2022
  • Mae 4.68 miliwn o ofalwyr di-dâl ar draws y DU yn pryderu am iechyd corfforol a meddyliol
  • Mae 2.2 miliwn o ofalwyr yn poeni am eu gallu i ymdopi'n ariannol
  • Mae mwy o ofal yn cael ei ddarparu gan ofalwyr di-dâl nag erioed o'r blaen – hyd yn oed yn fwy nag yn ystod anterth y pandemig
  • Cefnogaeth aruthrol gan y cyhoedd yng Nghymru i’r Llywodraeth gymryd mwy o gamau i helpu gofalwyr di-dâl

Mae elusennau’r Wythnos Gofalwyr yn galw am gynllun cymorth 12 mis brys wedi'i dargedu ar gyfer gofalwyr di-dâl. Mae llawer o ofalwyr yng Nghymru ac ar draws y DU yn cael trafferth gydag effaith barhaus y pandemig, yn ogystal â'r etifeddiaeth negyddol o’r pandemig, a straen yr argyfyngau mewn perthynas â gofal cymdeithasol a chostau byw.

Am y tro cyntaf, mae effaith gofalu ar eu hiechyd corfforol ac iechyd meddwl eu hunain yn un o brif bryderon gofalwyr, ac mae hyn yn cael ei ddilyn yn agos gan bryderon ariannol.

Mae'r ymchwil, a ryddhawyd ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2022 (6-12 Mehefin), yn dangos bod 86% o'r cyhoedd yng Nghymru yn credu y dylai eu llywodraeth genedlaethol ddarparu cymorth ychwanegol i ofalwyr di-dâl, gan gynnwys mwy o gymorth ariannol a buddsoddi mewn gwasanaethau gofal a chymorth, fel y gall gofalwyr di-dâl gael seibiant.

Mae'r adroddiad yn dangos hefyd, bod mwy o ofalwyr di-dâl yng Nghymru yn 2022 na chyn y pandemig, gyda 23% o oedolion Cymru (tua 584,134 o bobl) bellach yn cefnogi perthynas, ffrind agos neu gymydog oherwydd salwch cronig, sy’n cynnwys salwch meddwl, dementia, anabledd, neu rywun sydd yn hŷn.

Mae dwysedd y gofal maen nhw’n ei ddarparu wedi tyfu ers yn gynharach yn y pandemig, gyda nifer o ffactorau o bosibl yn cael effaith: Mae llawer o wasanaethau'n parhau i gael eu cwtogi neu eu cau, mae pobl sy'n agored i niwed yn parhau i warchod, pwysau ar ofal iechyd sylfaenol, a'r prinder cronig o ofal cymdeithasol. Mae nifer y bobl sy'n darparu dros 50 awr yr wythnos o ofal wedi codi 30% ar draws y DU.

Ar yr un pryd, roedd gofalwyr ag incwm aelwydydd is yn llawer mwy tebygol o fod yn darparu symiau sylweddol o ofal (h.y. dros 20 awr yr wythnos). Mae darparu mwy o ofal yn lleihau'r cyfle i ymdopi'n ariannol hefyd, gan fod gofalwyr yn llai tebygol o allu jyglo gwaith a gofal, sy’n eu gwthio i dlodi a chaledi ariannol. Y saith elusen sy'n cefnogi Wythnos Gofalwyr 2022 yw Carers UK; Age UK, Carers Trust, MND Association, Rethink Mental Illness, Oxfam GB a Lewy Body Society. Gyda'i gilydd, maen nhw’n galw am gynllun adfer a seibiant sy'n ymroddedig i anghenion gofalwyr, gan gynnwys; buddsoddi’n benodol i’w cynorthwyo gyda problemau iechyd meddwl, blaenoriaethu absenoldeb gofalwyr, rhoi hwb i incwm gofalwyr er mwyn lleihau'r risg o dlodi a chaledi, helpu gyda chostau bwyd ac ynni a, chyn y gaeaf, eu blaenoriaethu yn y rhaglen frechu.

Wrth sylwebu ar ran elusennau’r Wythnos Gofalwyr yng Nghymru, dywedodd Claire Morgan, Cyfarwyddwr Gofalwyr Cymru:

"Cynyddodd nifer y gofalwyr di-dâl yn sylweddol ar draws Cymru yn ystod y pandemig. Mae llawer o'r rhai a gyflawnodd gyfrifoldebau gofalu ychwanegol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf wedi gorfod parhau i roi cymorth i'r rhai mwyaf agored i niwed, er bod cymdeithas yn agor i fyny i eraill.

"Mae ein hadroddiad newydd yn dangos y pwysau anghynaliadwy sydd wedi cael ei roi, ac sy'n parhau i gael ei roi, ar ofalwyr di-dâl, ac effaith y pwysau hyn ar eu hiechyd corfforol a meddyliol. Mae'n gwbl hanfodol bod gofalwyr yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i gadw’n iach, er mwyn gallu parhau i ofalu am eu hanwyliaid, bod gofalwyr sy'n gweithio yn cael cymorth i aros mewn gwaith, a bod pob gofalwyr yn gallu teimlo fel eu bod yn cael eu clywed, eu gwerthfawrogi a’u cefnogi.”

-Ends-

Cysylltiadau’r cyfryngau

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau, cysylltwch â Gofalwyr Cymru sy'n delio gydag ymholiadau gan y cyfryngau ar gyfer yr Wythnos Gofalwyr:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07894 981442

Ynghylch yr Wythnos Gofalwyr

Mae’r Wythnos Gofalwyr, a sefydlwyd gan Carers UK 27 mlynedd yn ôl, yn ymgyrch ymwybyddiaeth flynyddol, sy’n cael ei gynnal i gydnabod y cyfraniad hanfodol sydd yn cael ei wneud gan y 6.5 miliwn o ofalwyr yn y DU. Mae’n gyfnod o weithgarwch lleol dwys hefyd, gyda channoedd o ddigwyddiadau rhithwir yn cael eu cynllunio ar gyfer gofalwyr ar draws y DU. Mae gan bob un ohonom rôl i'w chwarae o ran helpu i sicrhau bod gofal yn Weladwy, yn cael ei Werthfawrogi ac yn cael ei Gefnogi, boed hynny drwy roi cymorth i aelod o'ch grŵp cymunedol lleol, neu gysylltu ag aelod o'r teulu neu ffrind sy'n gofalu am rywun. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr Wythnos Gofalwyr a sut i gymryd rhan yma: www.carersweek.org Mae Wythnos Gofalwyr 2022 yn cael ei harwain gan Carers UK, gyda chefnogaeth chwe elusen genedlaethol arall: Age UK, Carers Trust, MND Association, Rethink Mental Illness, Oxfam GB a The Lewy Body Society..

Gwefan: www.carersweek.org

Twitter: @CarersWeek #carersweek

-ENDS-

Back to top